Her finn du informasjon om kampen om rettferdighet i ferjetilbodet for Austevoll. Hufthamar – Krokeide er det største fylkesvegferjesambandet i Vestland, men har langt i frå det beste rutetilbodet, kommunen er den mest folkerike i Norge utan fastlandsforbindelse. Husavik – Sandvikvåg har og dårlegare rutetilbod, enn samanliknbare strekningar. Viser til Helge Hopen rapporten frå 2015 nede på denne sida.

Saka som skulle opp i går 25.11.2020 vart i følge Jannicke Bergesen Clarke utsett til neste møte 12.01.2021 på grunn av for mange saker til behandling. På dette møte blei ho heller ikkje behandla.

https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/302207?SourceDatabase=

Me ber om at første ferja går frå Hufthamar 05:55 med siste avgang frå Hufthamar kl. 01:00, og to ferjer i drift kvar dag heile året. Austevoll laksepakkeri må ha ein siste avgang 01:00 frå Hufthamar for å investera for ein halv milliard og auka produksjonen sin frå kr. 1 750 000 000.- til det tredoble. Men kan ikkje gjera dette på grunn av manglande ferjer. Dette skjønar alle at samfunnet som heilheit vil tena på.

«Det me ber om er eit likeverdig ferjetilbod som eit anna og landfast samband i fylket har, med berre omlag halvparten at trafikken til sambandet Hufthamar-Krokeide. Austevoll er ikkje landfast og har ikkje alternative køyreruter, slik dette landfaste sambandet har.» Eit anna samband med nærleik til den nyleg bygde Hardangerbrua, går med 3500 tomme ferjer i året. HFK og no Vestland Fylkeskommune skyldar på dårleg økonomi, korleis er dette mogeleg? Korleis hadde man reagert om Haugesund hadde betre kollektivtilbod enn Oslo? Ferjetilbodet må være best der det er mest trafikk, og der ein i tillegg ikkje er landfast. Austevoll stengjer i dag 22:35, ut av kommunen.

Senterpartiet ved Nils Ramsøy, transportpolitisk rådgiver i Sp, og Nils T Bjørke har i telefonsamtaler lova og ta tak i dette.

Karsten Eriksen er den som har gått gjennom ferjerutene og Terje van der Meeren har forfatta brevet til kontrollutvalet, dei har også jobba mykje med takstane på hurtigbåt som varierer med 400%.

Nokre av dokumenta i saka:

Kommentar frå Senterpartiet i Austevoll til sak «saksfremlegg/hoveddok. «SI 61/2020.» frå Hovudutval for samferdsel og mobilitet, sitt møte 4.11.2020.

Spørsmål og svar i saka: https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=3676&caseType=Protokoll&registryEntryId=237383

Kommentar frå Tore Hufthammer SP Austevoll:

Tilleggsinformasjon sendt Hovudutval for miljø og samferdsel, Vestland Fylkeskommune. Sendt 29.10.2020. Frå Senterpartiet i Austevoll.

Brev som Austevoll SP sendte til Vestland Fylke den 11.09.2020, med krav om to ferjer i drift heile året, og opningstid frå 05:45 til 01:35.

Innspel frå Austevoll kommune, til Skyss ved Morten Storebø. Viser til vedlegg under.

«Ferjetilbodet i Austevoll» av Helge Hopen.

Ein stad går grensa, reportasje frå BT.

Avvik frå Nasjonal Transportplan NTP. Hufthamar – Krokeide skal minst ha 18 timars opningstid, det vil sei 18 timar mellom første og siste avgang frå same kai. Ein skal og har 30 rundturar, Hufthamar – krokeide har 21. Sjå vedlegg under her.

Ferjestatistikk frå 2018.

Klage til kontrollutvalet, frå Terje og Karsten.

FRP sitt forslag, Sjømat vegar blir riksvegar.