Her finn du informasjon om kampen om rettferdighet i ferjetilbodet for Austevoll. Hufthamar – Krokeide er det største fylkesvegferjesambandet i Vestland, men har langt i frå det beste rutetilbodet, kommunen er den mest folkerike i Norge utan fastlandsforbindelse.

Saka som skulle opp i går (25.11.2020) vart i følge Jannicke Bergesen Clarke utsett til neste møte. Dette kommuniserte ho til meg i går, og var på grunn av for mange saker til behandling.

Etter informasjon i kveld 18.11.2020 frå Karsten Eriksen, kan me informera om at krava frå Austevoll Senterparti kjem opp i Hovudutval for samferdsel og mobilitet den 25.11.2020. Me forventar at ein då tar Austevollingane og næringslivet i Austevoll på alvor. https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/302207?SourceDatabase=

Me ber om at første ferja går frå Hufthamar 05:55 med siste avgang frå Hufthamar kl. 01:00, og to ferjer i drift kvar dag heile året. Austevoll laksepakkeri må ha ein siste avgang 01:00 frå Hufthamar for å investera for ein halv milliard og auka produksjonen sin frå kr. 1 750 000 000.- til det tredoble. Dette skjønar alle at samfunnet som heilheit vil tena på.

«Det me ber om er eit likeverdig ferjetilbod som eit anna og landfast samband i fylket har, med berre omlag halvparten at trafikken til sambandet Hufthamar-Krokeide. Austevoll er ikkje landfast og har ikkje alternative køyreruter, slik dette landfaste sambandet har.»

Du kan lesa om: Austevoll Laksepakkeri som vil invistera ein halv milliard i utbygging, auka produksjonen med kr. 3 500 000 000.- og auka talet på tilsette betydeleg, men ikkje kan gjera det på grunn av manglande ferjer. Senterpartiet i Austevoll sitt krav til Vestland fylke, FRP sitt forslag om og gjera laksevegar om til riksvegar og ein del andre saker.

Senterpartiet ved Nils Ramsøy, transportpolitisk rådgiver i Sp, fortalde meg på telefon den 29.10.2020 at dette er ei sak som Senterpartiet sin politikk skal løyse. Nils T Bjørke, ba me ringe han seinare på kvelden og er i gang med dette arbeidet.

Karsten Eriksen er den som har gått gjennom ferjerutene og Terje van der Meeren har forfatta brevet til kontrollutvalet, dei har også jobba mykje med takstane på hurtigbåt som varierer med 400%.

Nokre av dokumenta i saka:

Kommentar frå Senterpartiet i Austevoll til sak «saksfremlegg/hoveddok. «SI 61/2020.» frå Hovudutval for samferdsel og mobilitet, sitt møte 4.11.2020.

Spørsmål og svar i saka: https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=3676&caseType=Protokoll&registryEntryId=237383

Kommentar frå Tore Hufthammer SP Austevoll:

Tilleggsinformasjon sendt Hovudutval for miljø og samferdsel, Vestland Fylkeskommune. Sendt 29.10.2020. Frå Senterpartiet i Austevoll.

Brev som Austevoll SP sendte til Vestland Fylke den 11.09.2020, med krav om to ferjer i drift heile året, og opningstid frå 05:45 til 01:35.

Innspel frå Austevoll kommune, til Skyss ved Morten Storebø. Viser til vedlegg under. «Senterpartiet i Austevoll har sendt krava me har sendt Vestland også til Skyss. Då ingen andre parti i kommunestyret har støtta oss. Me meiner at brevet Morten Storebø har sendt Skyss, ikkje er godt nok for næringslivet og innbyggjarane i Austevoll

«Ferjetilbodet i Austevoll» av Helge Hopen.

Ein stad går grensa, reportasje frå BT.

Avvik frå Nasjonal Transportplan NTP. Hufthamar – Krokeide skal minst ha 18 timars opningstid, det vil sei 18 timar mellom første og siste avgang frå same kai. Ein skal og har 30 rundturar, Hufthamar – krokeide har 21. Sjå vedlegg under her.

Ferjestatistikk frå 2018.

Klage til kontrollutvalet, frå Terje og Karsten.

FRP sitt forslag, Sjømat vegar blir riksvegar.